Прозорість діяльності та звітність

ГО “УНКД” декларує прозору публічну звітність про всім рухам фінансів На даній сторінці ви можете перевірити баланс і виписку рахунку, вивчити затверджений річний фінансовий план та ознайомитися з кошторисами соціально-корисних проектів

Сайт працює з системою LiqPay

ДОГОВІР публічної оферти про благодійне пожертвування статутної діяльності ГО “УНКД”

Ця публічна оферта про надання фінансування (надалі – Оферта) адресована невизначеному колу осіб – фізичним та юридичним особам (надалі – Донор), що є відвідувачами сайту в мережі Інтернет: https://unkd.com.ua (надалі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІДЖІТАЛІЗАЦІЄЮ” (Ідентифікаційний код юридичної особи 44012759), в особі Керівник Роговський Андрій Еіріхтович, яка діє на підставі Статуту (надалі – Організація), укласти договір про надання благодійної пожертви (надалі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Організаціі, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, адресована необмеженому колу осіб, у тому числі Донору.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій із здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організаціі через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Організаціі.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Донором коштів у власність Організаціі для наступного використання для досягнення цілей Організаціі, передбачених Статутом або програмами Організаціі

1.4. Донор – дієздатна фізична чи юридична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Донором є фізична та/або юридична особа, яка акцептувала Оферту.

 1. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Донором у власність Організаціі грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Організаціі.

2.2. Донор самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

2.3. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін цього Договору.

 1. Акцепт

3.1. Акцепт Оферти означає, що Донор згоден з усіма його положеннями, розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організаціі, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу [email protected] Крім того, Донор у повній мірі усвідомлює та згоден з предметом Договору щодо мети публічного збору пожертв та права Організаціі використовувати частину Благодійної пожертви Донора на адміністративні витрати Організаціі, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Донор та Організація, керуючись ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст.ст. 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не має наслідком його недійсність.

 1. Права та обов’язки Організаціі

4.1. Організація має право:

 • отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
 • за погодженням із Донором змінювати напрямки використання пожертви, крім використання пожертви в рамках одного цільового призначення, тобто однієї благодійної програми, у випадках, зазначених у ч. 8.3. розділу 8 цього Договору;
 • без погодження із Донором використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організаціі, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов’язана:

 • щорічно в електронному вигляді розміщувати звіти про використання пожертв на Сайті Організаціі за посиланням: https://unkd.com.ua;
 • використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Організаціі.
 1. Права Донора

Донор має право:

 • здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;
 • у встановленому законом порядку змінити бенефіціарів (отримувачів) благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини відповідно до умов цього Договору.
 1. Місце проведення публічного збору коштів

Публічний збір Благодійної пожертви здійснюється на території будь- якої країни світу. Безпосередня діяльність Організаціі щодо публічного збору пожертв за даним Договором проводиться за місцезнаходженням Організаціі.

 1. Строк збору пожертв

Публічний збір пожертв триває до моменту ліквідації Організаціі, якщо інший строк не буде визначено Організацією.

 1. Порядок використання благодійних пожертв

8.1. Використання зібраних за даним Договором Благодійних пожертв проводиться відповідно до цілей благодійної діяльності Організаціі.

8.2. Донор або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

8.3. Донор надає згоду на використання благодійної пожертви в рамках її цільового призначення, тобто в рамках однієї благодійної програми. У разі закриття чи неактуальності збору коштів на окремий проект, благодійну акцію чи благодійний захід, що діє в рамках конкретної благодійної програми, Донор надає згоду на використання Організацією благодійної пожертви на реалізацію іншого проекту, благодійної акції чи благодійного заходу, що діє в рамках цієї ж благодійної програми, без додаткового погодження з Донором.

8.4. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою Донора або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом, крім випадків, зазначених у ч. 8.3. розділу 8 цього Договору.

8.5. Отримані Організацією пожертви можуть бути повернені Донору виключно у випадках, передбачених законодавством України.

8.6. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

 1. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організаціі

9.1. Доступ до фінансових звітів Організаціі здійснюється шляхом щорічного їх розміщення Організацією на Сайті в електронному вигляді.

9.2. Інша інформація може надаватися Організацією у порядку та в строки передбачені законодавством України.

 1. Інші умови

10.1. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних із перерахуванням та зарахуванням Благодійної пожертви, несе Донор.

10.2. Донор шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та згоден з умовами Додатку № 1 до цього Договору щодо збирання та обробки персональних даних.

10.3. Донор надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Організаціі та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Донора третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Донор надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Організацією в засобах масової інформації, на сайті Організаціі або його соціальних мережах.

 1. Місцезнаходження та банківські реквізити

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІДЖІТАЛІЗАЦІЄЮ”

ЄДРПОУ 44012759

Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул.Старопортофранківська, будинок 107, квартира 21

https://unkd.com.ua [email protected]

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

IBAN 31328704000002600705

Керівник Роговський Андрій Еіріхтович